Energetika

Železnice Slovenskej republiky

ZÁKAZNÍK
Železnice Slovenskej
republiky, a. s.
SPOLUPRÁCA
Od roku 2016
OBLASŤ
Infraštruktúra
ZAUJÍMAVOSŤ
Zmluvná garancia
dosahovania úspor

Služby

Vybudovanie a modernizácia zdrojov tepla

Vybudovanie moderných zdrojov tepla, ktoré zásobujú teplom a teplou vodou vybrané budovy Železníc Slovenskej republiky. Staré kotly boli nahradené novými a úspornejšími technologickými zariadeniami.

Prevádzka, servis, údržba, opravy modernizovaných zariadení

Súčasťou zmluvy je aj správa zmodernizovaných kotolní, v rámci ktorej zabezpečujeme prevádzku a servis dodaných zariadení.

Vyhodnocovanie spotrieb energie

Spotreba zemného plynu a dodávka tepla je kontinuálne sledovaná a vyhodnocovaná. Zo získaných údajov je stanovená úspora nákladov za plyn pre daný rok a porovnáva sa so zmluvne garantovanou úsporou.

Zníženie energetickej náročnosti výroby tepla

Nové kotolne dokážu ušetriť náklady za spotrebu energie a majú výrazne nižšie náklady na údržbu.

Výsledky

8

prevádzok s novým a efektívnejším zdrojom tepla

15%

úspor na nákladoch za teplo

Ďalšia realizácia

Kontakt

Adresa
Rybničná 40, 831 06 Bratislava, SR
sekretariÁt
+421 905 680 991
Email
info@systeming.tech
Fakturačné údaje
Systeming s.r.o.
IČO 45 515 085
DIČ 2023031527
IČ DPH SK2023031527
OR Mestského súdu Bratislava III
Bankové spojenie
IBAN SK4511000000002927837024
SWIFT TATRSKBX