Služby

Slovenská pošta

ZÁKAZNÍK
Slovenská pošta, a.s.
SPOLUPRÁCA
Od roku 2015
OBLASŤ
Verejná správa
ZAUJÍMAVOSŤ
Spravovaná plocha 2 188 216 m2

Služby

Opravy

Opravy a renovácia nehnuteľností.

Údržba

Pravidelná odborná údržba predlžuje životnosť vašich nehnuteľností a zariadení.

Informáčný systém

Slúži na evidenciu a archiváciu všetkých požiadaviek, vrátane cenových ponúk, pracovných listov, fotografií, zoznamov budov, zariadení, harmonogramov zo servisov a revízií.

Odborné prehliadky

Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok na určených technických zariadeniach a rovnako aj kontroly stavu bezpečnosti na zariadeniach elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích, ktoré vyplývajú z legislatívnych požiadaviek.

Servis

Servisné práce na zariadeniach sú vykonávané pravidelne a predchádzajú dlhodobým odstávkam zariadení z dôvodu opráv.

Kontrola F-plynov

Vykonávanie periodických kontrol na tesnosť a kontrola úniku F-plynov podľa zákona (zákon č. 286/2009 Z.z.).

Revízie vzduchotechniky

Vyhradené technické zariadenie v zmysle ustanovení vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Havárijná služba

Stála služba, ktorá je zabezpečovaná a dostupná nepretržite – 24 hodín denne. Slúži na rýchly zásah a zabránenie škodám na živote a zdraví osôb, ako aj škodám na majetku v prípade výskytu naliehavých a mimoriadnych udalostí.

Pohotovostný 24 hodinový dispečing

Služba dostupná nepretržite 24 hodín denne, ktorá je zriadená pre prijímanie a evidenciu objednávok ako aj pre účely pohotovostnej a havarijnej služby.

Energetický audit

Vypracovanie energetického auditu objektov objednávateľa v súlade so zákonom č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti.

Opravy tieniacej techniky

Zameranie, montáž a oprava žalúzií, v prípade potreby tiež demontáž žalúzií pri oprave.

Reporting

Sumárne vyčíslenie zrealizovaných opráv na budovách, vyčíslenie počtu požiadaviek za jednotlivé kategórie a nákladové strediská. Spracovanie mesačného rozpisu revíznych správ a reálne vykonaných revízií prostredníctvom informačného systému.

Výsledky

1400

spravovaných pobočiek pošty

700

celkových požiadaviek mesačne

150

havaríjnych výjadzov mesačne

Ďalšia realizácia

Kontakt

Adresa
Rybničná 40, 831 06 Bratislava, SR
sekretariÁt
+421 905 680 991
Email
info@systeming.tech
Fakturačné údaje
Systeming s.r.o.
IČO 45 515 085
DIČ 2023031527
IČ DPH SK2023031527
OR Mestského súdu Bratislava III
Bankové spojenie
IBAN SK4511000000002927837024
SWIFT TATRSKBX